دنیای سرشار از آرامش و آسایش فوق استانداردها

مرز آرامش و آسایش بیش از آنچه که تصور کنید با منظره دریا و شهر همراه با طبیعت چشم گیر در بهترین نقطه کجاعلی واقع در باش اسکله یوواجیک. رویای بی نظیر در داخل یک طبیعت سرسبز که اطراف آن با حصار و جنگل پوشیده شده است. در پروژه زرای کورو پارک که رویکرد فرهنگ محله نشینی را منعکس می کند برای دوستان و آشنایان خود زندگی سرشار از اطمینان و آسایش را ارائه نمایید. این پروژه با موقعیت خود در دل طبیعت، محوطه گسترده 11 هکتاری و تجهیزات اجتماعی فرهنگی غنی جهت برآورده سازی نیاز و احتیاجات شما، آنچه را که دیده نشده است برای شما به ارمغان می آورد.